Slideshow

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Basic Logo Pieria Bank - MIKRO

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ : 1574 /2017

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 16-11-2017 με αριθμό πρακτικού Δ.Σ. 438 και σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, άρθρα 17, 18, 19, 20, καλούνται τα μέλη της σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 29η Νοεμβρίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7:00μ.μ, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης επί της οδού Αγίας Λαύρας 24, για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών (Συνεταίρων).
 2. 2. Τροποποίηση Άρθρων του Καταστατικού του Πιστωτικού Ιδρύματος Περιορισμένης Ευθύνης υπό την μορφή Πιστωτικού Συνεταιρισμού του Ν.1667/1986, όπως ισχύει από τις 22/12/2015 με την απόφαση της επιτροπής πιστωτικών και ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη συνεδρίασή της με αριθμό 174/21-12-2015 (και τις προηγούμενες αποφάσεις με αριθμό 113/4-6-2014 και 121/30-10-2014).
 3. Διερεύνηση αναπτυξιακής προοπτικής συγχώνευσης με άλλη συνεταιριστική τράπεζα και έγκριση των διαδικασιών και των όρων συγχώνευσης με σκοπό την ανάπτυξη νέας άδειας πιστωτικού ιδρύματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 4. Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την 06-12-2017 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την 13-12-2017 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από την συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 & 6 έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν όλοι οι συνέταιροι Αυτοπροσώπως.

Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση δια των Νομίμων εκπροσώπων ή με αντιπρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά του.

 

Κατερίνη, 17-11-2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μηλιώτης

 

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών που δημιουργείται συνήθως από την ματαίωση λόγω έλλειψης απαρτίας στις 2 πρώτες ημερομηνίες, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει απευθείας την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00  

στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης

επί της οδού Αγίας Λαύρας 24

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α 50/1.4.2016)  «Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέ­σων  ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα», η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙ­ΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π.Ε. ανακοινώνει τη σχετική πληροφόρηση στον Πίνακα που ακολουθεί:

diafimistikes_dapanes_3o_trimino_2017

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α 50/1.4.2016)  «Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέ­σων  ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα», η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙ­ΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π.Ε. ανακοινώνει τη σχετική πληροφόρηση στον Πίνακα που ακολουθεί:

b trimino

GS1

Θετικό πρόσημο σε όλους τους δείκτες πέτυχε η Πιερική Τράπεζα το 2016

Με θετικό πρόσημο που δίνει αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας έκλεισε το 2016, σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό που παρουσιάστηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 21ης χρήσης των πεπραγμένων και οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας, την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης.

Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία μελών – μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου, και των εργαζομένων. Μεταξύ άλλων επιχειρηματιών και πολιτών – μελών της Τράπεζας, παρών στη συνέλευση ήταν ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης Ανέστης Μυστρίδης καθώς για πρώτη φορά το Νοσοκομείο είναι μέτοχος και πολύ σημαντικός συνεργάτης της Τράπεζας.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

 1. 1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών (Συνεταίρων). Εισηγητής: Ηρακλής Τσιτλακίδης, Γενικός Γραμματέας.
 2. 2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2016 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την λήξασα διαχειριστική χρήση 01-01-2016 έως 31-12-2016. Εισηγητής: Νικόλαος Μηλιώτης, Πρόεδρος.
 3. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2017. Εισηγήτρια: Ευαγγελία Μόχλα, Προϊσταμένη Λογιστηρίου.
 4. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σχετικά με τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για την χρήση 2016. Εισηγητής: Νικόλαος Μηλιώτης, Πρόεδρος.
 5. 5. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας – Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή του για τη χρήση 2017. Εισηγητής: Νικόλαος Μηλιώτης, Πρόεδρος.
 6. 6. Έγκριση διαγραφής μελών. Εισηγητής: Ηρακλής Τσιτλακίδης, Γραμματέας.
 7. 7. Έγκριση νέου λογοτύπου Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας. Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, Αντιπρόεδρος.
 8. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Εισηγητής: Νικόλαος Μηλιώτης, Πρόεδρος.
 9. Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι ορίστηκαν ομόφωνα Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Αστέριος Φαρμάκης και Γραμματέας η Ακριβή Μαντωνίτσα, που συντόνισαν με επιτυχία την όλη διαδικασία. Επίσης, παρών στη συνέλευση ήταν ο Ορκωτός Ελεγκτής Νικόλαος Λαζαρίδης.

GS2

 

Νίκος Μηλιώτης:

«Το 2016 βγήκαμε νικητές! Η Τράπεζα είναι σε πολύ καλό δρόμο»

Ορόσημο για τις ριζικές αλλαγές, την αντιστροφή των οικονομικών δεικτών και την ανοδική πορεία της Τράπεζας στάθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2016.  Όπως ανάφερε στον διοικητικό απολογισμό του ο Πρόεδρος της Τράπεζας Νίκος Μηλιώτης, «η νέα Διοίκηση έλαβε γενναίες αποφάσεις, εργάστηκε μεθοδικά και σκληρά, ολοκλήρωσε τη διαδικασία Αύξησης του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου και πέτυχε την αναστροφή του κλίματος με θετικούς δείκτες σε όλα τα οικονομικά μεγέθη. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην τοπική κοινωνία που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και μας εμπιστεύτηκε ώστε σήμερα να βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο και να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στον τόπο. Επίσης, ένα από τα σημαντικά γεγονότα της χρονιάς που πέρασε είναι η μετεγκατάσταση της Τράπεζας σε νέο χώρο που σηματοδότησε μια νέα εποχή με πελατοκεντρικό πρόσημο».

Αναλυτικότερα, ο κ. Μηλιώτης αφού ευχαρίστησε όλα τα παλαιότερα μέλη των Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας για την προσφορά τους, μιλώντας για τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2016 τόνισε: «Το 2016 ήταν μια καλή χρονιά συγκριτικά με το 2015, που ήταν η χειρότερη χρονιά από τότε που ιδρύθηκε η Συνεταιριστικής μας Τράπεζα. Όλοι οι δείκτες έχουν αντιστραφεί, επέστρεψε η κερδοφορία, η ρευστότητα αυξήθηκε κατά πολύ, οι καταθέσεις αυξήθηκαν, μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια. Είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία. Τα κέρδη που βγάλαμε αυτή τη χρονιά είναι 275 χιλιάδες ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχαμε μεγάλη ζημία λόγω και της συγκυρίας των capital control και του γενικότερου κλίματος μη εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα. Φαίνεται ότι επιστρέφει η αισιοδοξία στον τόπο μας για την πορεία της Τράπεζας».

GS3

 

Στόχοι και Προοπτικές

«Όταν μιλώ για την Τράπεζα συγκινούμαι. Έδωσα ψυχή όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είμαστε ούτε τραπεζικοί ούτε τραπεζίτες. Μέλη της τοπικής κοινωνίας είμαστε γι’ αυτό και δώσαμε πολλές μάχες όλα αυτά τα χρόνια για να κρατήσουμε την Τράπεζά μας. Βάλαμε πλάτες και σώθηκαν επιχειρηματίες. Αυτή τη στιγμή η Τράπεζα είναι σε καλά χέρια. Βεβαίως θα πω πολλά ευχαριστώ γιατί δεν τα καταφέραμε μόνοι μας. Ευχαριστώ όλους τους πολίτες που μας εμπιστεύονται καθημερινά, τους μεγάλους συνεργάτες μας και τους τοπικούς φορείς που μας στηρίζουν, το προσωπικό της Τράπεζας και τους συναδέρφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο», υπογράμμισε ο Πρόεδρος και αναφέρθηκε στους στόχους των επόμενων ετών: «Καθώς ήδη έχουμε περάσει τα μισά του 2017 οι δείκτες φαίνονται ακόμη θετικότεροι και ο αριθμός των μελών μας αγγίζει πλέον τους 5.000. Βασικός στόχος και στρατηγική της Τράπεζας είναι να παραμείνει ως Τράπεζα-Σημείο Αναφοράς για τους ιδιώτες/πολίτες και τις επιχειρήσεις της Πιερίας».

Ο κ. Μηλιώτης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του απευθύνοντας κάλεσμα στους πολίτες της Πιερίας να έχουν εμπιστοσύνη στην Τράπεζα: «Εμείς είμαστε εδώ παρόντες, δουλεύουμε ασταμάτητα για το καλό του τόπου, η Τράπεζα είναι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο αυτή τη στιγμή της Πιερίας. Αν οι πολίτες μας ενισχύσουν ακόμη περισσότερο εμείς πολλαπλάσια θα βοηθήσουμε τον τόπο».

Η Τράπεζά μας:

 • Είναι μία από τις 9 Συνεταιριστικές τράπεζες της Ελληνικής επικράτειας και αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς για πάνω από 19 χρόνια. Έχει έδρα τον Δήμο Κατερίνης.
 • Παρέχει Τραπεζικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, τόσο σε Ιδιώτες όσο και Επιχειρήσεις (retail & wholesale banking).
 • Δραστηριοποιείται στο Νομό Πιερίας, το δίκτυό της αποτελείται από δύο υπηρεσιακές μονάδες με ΑΤΜs, στη Κατερίνη και τη Λεπτοκαρυά όπου απασχολούνται συνολικά 21 άτομα.
 • Διαθέτει ένα off-site ATM στην περιοχή της Κονταριώτισσας Πιερίας, με προοπτική ανάπτυξης νέων off-site ATMs στις περιοχές Πλαταμώνα, Αιγινίου, Κολινδρού και Λιτοχώρου.
 • Δίνει έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της, μέσω των καταστημάτων και των ΑΤΜ της, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική τραπεζική, την τηλεφωνική εξυπηρέτηση και την παροχή POS.
 • Υποστηρίζει ιδιώτες και επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της Πιερίας.
 • Από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 η Τράπεζα της Πιερίας άλλαξε έδρα (οδός Κασσάνδρου 23, Τ.Κ. 60134), λογότυπο και χρώμα. Η διοίκηση και τα στελέχη της, υποδέχονται τους πολίτες της Πιερίας σε ένα μοντέρνο τριώροφο Τραπεζικό Κατάστημα 700τ.μ., άνετο, λειτουργικό και εύκολα προσβάσιμο στο κοινό.

GS4

GEORGE_TSIALOS

 

Το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Ε.Σ.Τ.Ε.).

 

Στο πλαίσιο της Γ.Σ. έλαβαν χώρα και οι αρχαιρεσίες που ανέδειξαν τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου :

 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΡΤΑΚΗΣ Πρόεδρος της Παγκρήτιας ΣΤ

Α΄ Αντιπρόεδρος: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Χανίων

Β΄ Αντιπρόεδρος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ Πρόεδρος της ΣΤ Θεσσαλίας

Γραμματέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΝΙΔΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Ηπείρου

Ταμίας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Καρδίτσας

Μέλη: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Δράμας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΛΟΣ Αντιπρόεδρος της ΣΤ Πιερίας

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ Α΄ Αντιπρόεδρος της ΣΤ Έβρου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πρόεδρος της ΣΤ Σερρών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Πρόεδρος του ΠΣ Βοιωτίας

Β. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: ΘΩΜΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Β΄ Αντιπρόεδρος της ΣΤ Καρδίτσας

Μέλη: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Αντιπρόεδρος της ΣΤ Χανίων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ Ταμίας της ΣΤ Θεσσαλίας

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης, είναι τριετής και λήγει την 9η Ιουλίου 2020.

 

Κατά τη Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα της Διοίκησης καθώς και το πρόγραμμα δράσης που παρουσιάστηκε αναλυτικά στους Συνέδρους.

Στις άμεσες προτεραιότητες της νέας διοίκησης εντάσσονται :

 • Η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας στην Περιφέρεια
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών δράσεων, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η ανάπτυξη νέων εργασιών
 • Η αντιμετώπιση, μέσω συγκεκριμένου στρατηγικού πλάνου, των θεμάτων της κεφαλαιακής επάρκειας, της ρευστότητας, της εταιρικής διακυβέρνησης και της αντιμετώπισης των ληξιπρόθεσμων δανείων.

 

Συγχαίρω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας τον Γιώργο Τσιαλό στον οποίο ευχόμαστε υγεία και δύναμη ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε όλες τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει για το καλό της Τράπεζας και της Πιερικής οικονομίας.

 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μηλιώτης

 

Basic Logo Pieria Bank - MIKRO

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ :  761/2017

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 25-06-2017 με αριθμό πρακτικού Δ.Σ. 430, σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, άρθρα 17, 18, 19, 20 και λόγω μη απαρτίας κατά τις πρώτες δύο (2) προσκλήσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης [ της 5ης Ιουλίου 2017 και τις 12ης Ιουλίου 2017 ], καλούνται τα μέλη της σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 19η Ιουλίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7:30μ.μ, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης επί της οδού Αγίας Λαύρας 24, για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών (Συνεταίρων).
 2. 2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2016 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την λήξασα διαχειριστική χρήση 01-01-2016 έως 31-12-2016.
 3. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2017.
 4. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σχετικά με τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για την χρήση 2016.
 5. 5. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας – Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή του για τη χρήση 2017.
 6. 6. Έγκριση διαγραφής μελών.
 7. 7. Έγκριση νέου λογοτύπου Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας
 8. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 9. Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από την συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 & 6 έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν όλοι οι συνέταιροι Αυτοπροσώπως.

Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση δια των Νομίμων εκπροσώπων ή με αντιπρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά του.

 

Κατερίνη, 13-07-2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μηλιώτης

Basic Logo Pieria Bank - MIKRO

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ :  761/2017         

                

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 25-06-2017 με αριθμό πρακτικού Δ.Σ. 430 και σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, άρθρα 17, 18, 19, 20, καλούνται τα μέλη της σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 5η Ιουλίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7:30μ.μ, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης επί της οδού Αγίας Λαύρας 24, για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών (Συνεταίρων).
 2. 2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2016 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την λήξασα διαχειριστική χρήση 01-01-2016 έως 31-12-2016.
 3. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2017.
 4. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σχετικά με τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για την χρήση 2016.
 5. 5. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας – Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή του για τη χρήση 2017.
 6. 6. Έγκριση διαγραφής μελών.
 7. 7. Έγκριση νέου λογοτύπου Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας
 8. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 9. Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την 12-07-2017 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την 19-07-2017 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από την συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 & 6 έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν όλοι οι συνέταιροι Αυτοπροσώπως.

Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση δια των Νομίμων εκπροσώπων ή με αντιπρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά του.

 

Κατερίνη, 25-06-2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μηλιώτης

 

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών που δημιουργείται συνήθως από την ματαίωση λόγω έλλειψης απαρτίας στις 2 πρώτες ημερομηνίες, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει απευθείας την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 7:30 μ.μ στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης («Εργατικό Κέντρο») επί της οδού Αγίας Λαύρας 24

 

 

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α 50/1.4.2016)  «Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέ­σων  ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα», η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙ­ΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π.Ε. ανακοινώνει τη σχετική πληροφόρηση στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ,

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6  ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4374/2016)

 

Επωνυμία επιχείρησης Καθαρό Ποσό Πληρω­μής κατά το A΄ τρίμη­νο 2017 (σε €)
Ι. ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.500,00
ΚΩΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΝΤΥΠΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 399,60
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

BANNERS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

104,84
ΚΩΝ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.ΤΣΙΑΛΟΥ

20,00
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ

200,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.224,44

 

Σημείωση:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών καταβλήθηκαν, σε συμμόρφωση με το ισχύον νο­μοθετικό, φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο, επιπρόσθετα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για Φ.Π.Α, συνολικού ποσού € 533,86

 

LEAN MANAGEMENT

 

Κατερίνη, 3 Μαΐου 2017

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας επενδύει στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της. Διοίκηση και στελέχη της Τράπεζας μυήθηκαν στις αρχές και τις μεθόδους του lean management (Λιτή Διοίκηση/Διαχείριση) που αποτελεί την πιο σύγχρονη και ευρέως διαδεδομένη τάση στη διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από την πιστοποιημένη και εξειδικευμένη στο εν λόγω αντικείμενο Συμβουλευτική Εταιρεία «Greece Lean Six Sigma».

 

Προσανατολισμός της Τράπεζας είναι η υψηλή παραγωγικότητα και ποιότητα των προϊόντων της, σε συνδυασμό με τη μέγιστη βελτίωση της εταιρείας και όλων των διαδικασιών εργασίας. Η εφαρμογή των πρακτικών της λιτής διαχείρισης απαντά σ’ αυτό το στόχο ενώ παράλληλα καθοδηγεί σε αλλαγές στον τρόπο σκέψης των εργαζομένων και του διοικητικού προσωπικού. Προϋπόθεση για την επίτευξη της λιτής διοίκηση είναι η ομαδική δουλειά, η από κοινού λήψη των αποφάσεων, η πλήρης προσήλωση στη δουλειά και η σταθερή αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, πρακτικές που πλέον εφαρμόζει η Τράπεζα της Πιερίας βαδίζοντας με σταθερότητα και αισιοδοξία στη νέα, πολλά υποσχόμενη, εποχή.

 

Ένα βήμα παραπάνω, το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας έλαβε γνώση και για τη μέθοδο του Λιτού Έξι Σίγμα (Lean Six Sigma), δηλαδή το συνδυασμό της εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης στο πλαίσιο του Έξι Σίγμα (φιλοσοφία ποιοτικής διαχείρισης και µεθοδολογία στατιστικού ελέγχου). Η μέθοδος αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας επιχείρησης να εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές και πρότυπα διοίκησης ώστε να επιβιώσει και αναπτυχθεί στις σύγχρονες αναδυόμενες συνθήκες αγοράς. Χρησιμοποιείται στις μέρες μας, για τη βελτίωση κάθε τομέα των επιχειρήσεων, από την παραγωγή μέχρι την διεύθυνση προσωπικού και από την τεχνική υποστήριξη μέχρι το τμήμα εξυπηρέτησης.

Η Τράπεζα Πιερίας ευχαριστεί την «ΦΑΡΟΣ» Συμβουλευτική και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου της για την υλοποίηση του σεμιναρίου.

s1 (1)

Συνάντηση με τους προέδρους των συνεταιριστικών τραπεζών είχε τη Δευτέρα 3 Απριλίου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, o Γενικός Γραμματέας  Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Παναγιώτης Κορκολής, ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ Κωνσταντίνος Γαλιάτσος.

Οι επικεφαλής των συνεταιριστικών τραπεζών εξέθεσαν τα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές του κλάδου, σημειώνοντας παράλληλα ότι σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχει ισχυρή  ζήτηση δανείων, στην οποία προσπαθούν να ανταποκριθούν, παρά τις δυσκολίες που η οικονομική στενότητα προκαλεί.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε ότι σταθερή κυβερνητική βούληση είναι η ενίσχυση του ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών, καθώς μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, τη στήριξη των μικρών, ιδιαίτερα, επιχειρήσεων, καθώς και την προώθηση των μικροπιστώσεων στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Ειδικά στην Ελλάδα, ο ρόλος  των συνεταιριστικών τραπεζών πρέπει να ενισχυθεί εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος, συμβάλλοντας και στην αντιμετώπιση φαινομένων τραπεζικού αποκλεισμού  πολιτών και επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση, επεσήμανε ο κ. Δραγασάκης, δημιουργεί ένα ευνοϊκό οικοσύστημα για την ανάπτυξη των συνεταιριστικών τραπεζών και άλλων εναλλακτικών, συμπληρωματικών μορφών χρηματοδότησης  με:

 • τη διαμόρφωση της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής, που δίνει σαφείς κατευθύνσεις και θέτει προτεραιότητες για την οικονομία,
 • τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τον εξωδικαστικό διακανονισμό μη εξυπηρετούμενων δανείων και οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία, που θα δώσει μια νέα ευκαιρία σε χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες,
 • τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των μικροπιστώσεων, πεδίο στο οποίο ορισμένες συνεταιριστικές τράπεζες ήδη αναπτύσσουν αξιοσημείωτη δραστηριότητα,
 • τη θέσπιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που δίνει σαφή κίνητρα σε νέες παραγωγικές επενδύσεις και ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, με χιλιάδες αιτήσεις,
 • τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες αξιοποίησής τους από τις συνεταιριστικές τράπεζες, κυρίως μέσω του ΕΤΕΑΝ,
 • την ετοιμότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει στις απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές, για την ενίσχυση του ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών και των άλλων εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.

s1 (2)

Επιπρόσθετα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κάλεσε τις συνεταιριστικές τράπεζες σε κοινή προσπάθεια για εδραίωση κλίματος σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της, και σε αντιμετώπιση της κινδυνολογίας, που αναπτύσσεται από ορισμένα κέντρα, με στόχο την οικονομική αποσταθεροποίηση.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδημητρίου ανέπτυξε το περιεχόμενο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και επισήμανε τις προοπτικές συνεισφοράς των συνεταιριστικών τραπεζών στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο κ. Χαρίτσης, αναφέρθηκε στις ενέργειες άρσης των εμποδίων πρόσβασης των συνεταιριστικών τραπεζών στα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Στις τοποθετήσεις τους o Γενικός Γραμματέας  Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ παρουσίασαν δράσεις που ήδη υλοποιούνται για τη στήριξη των συνεταιριστικών τραπεζών.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε  να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας από εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων  και της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών, για την εξειδίκευση μέτρων ανάπτυξης του χώρου.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος από την πλευρά των συνεταιριστικών τραπεζών οι εξής: Νικόλαος Μυρτάκης, Πρόεδρος Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών, Α’ Αντιπρόεδρος Παγκρήτιας, Μιχαήλ Μαρακάκης, Πρόεδρος ΣΤ Χανίων, Αναστάσιος Λάππας, Πρόεδρος ΣΤ Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Ζωνίδης, Πρόεδρος ΣΤ Ηπείρου, Γεώργιος Μπούκης, Πρόεδρος ΣΤ Καρδίτσας, Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος ΣΤ Δράμας, Νικόλαος Ντουμανίδης, Πρόεδρος ΣΤ Έβρου, Νικόλαος Μηλιώτης, Πρόεδρος ΣΤ Πιερίας, Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου, Πρόεδρος ΣΤ Σερρών.

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας στα πλαίσια της εναρμόνισης με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες της που είναι δανειοδοτούμενοι και διατηρούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των συμβάσεων που είχαν συμφωνήσει την Τράπεζα , να τα ρυθμίσουν, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με νέους όρους δανειοδότησης.

Παρακάτω παραθέτονται τόσο ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και η σχετική πράξη.

Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος

Πράξη 42 της Τράπεζας της Ελλάδος

• Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες DOC | PDF

• Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων DOC | PDF

• Τ.Ε.Υ.Π. για Επιχειρήσεις XLS | PDF

• ΤΥ.Κ.Ο.Π. Φυσικών Προσώπων XLS | PDF