Slideshow

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Basic Logo Pieria Bank - MIKRO

 

Σε οικογενειακή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνεστίαση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας.

Διοίκηση και στελέχη της Τράπεζας απόλαυσαν μια όμορφη βραδιά στο «Γυαλό» όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την πορεία και το μέλλον της Τράπεζας.

 

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Νικόλαος Μηλιώτης λαμβάνοντας το λόγο ευχαρίστησε τους συναδέρφους του στο Διοικητικό Συμβούλιο και το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας για την άριστη συνεργασία και την απαιτητική πολύωρη εργασία τους σε καθημερινή βάση:

 «Το 2016 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Τράπεζά μας. Σηματοδοτήθηκε από την αλλαγή προσώπων στο νέο Διοικητικό μας Συμβούλιο που με τη σειρά του έφερε σαρωτικές αλλαγές στα δεδομένα μας. Οι αλλαγές ήταν θετικές, αναγκαίες σε μια εποχή που η χώρα και οι αντοχές όλων δοκιμάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πετύχαμε το στόχο της Αύξησης του Συνεταιριστικού μας Κεφαλαίου μέσα από μια πρωτότυπη διαδικασία εξωστρέφειας. Ο κόσμος έμαθε για εμάς και μας εμπιστεύτηκε. Εμπιστεύτηκε την Τράπεζά του που υπάρχει για να υπηρετεί και να στηρίζει τον τόπο μας, την Πιερία μας.

 Δεν μείναμε όμως εκεί, δεν επαναπαυτήκαμε. Τολμήσαμε μεγαλύτερες αλλαγές και λίγο πριν το τέλος της χρονιάς μετακομίσαμε σε νέο χώρο, πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας. Μεγάλες αλλαγές που υλοποιήθηκαν με επιτυχία χάρη στις μεγάλες και φιλότιμες προσπάθειες όλων μας. Σας ευχαριστώ όλους γιατί πραγματικά δώσατε τον καλύτερο εαυτό σας. Ευχαριστώ από καρδιάς, επίσης, τους Πιεριείς που μας εμπιστεύθηκαν και μας αγκάλιασαν.

 

 

Πλέον τα νούμερα έχουν θετικό πρόσημο. Καθημερινά η ανταπόκριση του κόσμου μεγαλώνει και μαζί δυναμώνει η Τράπεζά μας. Εύχομαι το 2017 να συνεχίσουμε Δυνατά, προωθώντας περισσότερες θετικές αλλαγές προς όφελος όλων και κυρίως για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης. Εύχομαι, πάνω από όλα, να συνεχίσουμε όλοι μαζί με μεράκι, πάθος για εργασία και σε κλίμα φιλίας και άψογης συνεργασίας. Καλή Χρονιά σε όλους».

 

Τυχερός της χρονιάς που έτυχε το φλουρί ήταν ο Νίκος Σαμαλής, Διευθυντικό Στέλεχος της Τράπεζας.

 

 

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α 50/1.4.2016)  «Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέ­σων  ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα», η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙ­ΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π.Ε. ανακοινώνει τη σχετική πληροφόρηση στον Πίνακα που ακολουθεί:

Σημείωση:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών καταβλήθηκαν, σε συμμόρφωση με το ισχύον νο­μοθετικό, φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο, επιπρόσθετα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για Φ.Π.Α, συνολικού ποσού € 671,65

Basic Logo Pieria Bank - MIKRO

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, τριών (3) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τίτλο σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη ή Χρηματοοικονομική/ Τραπεζική ή Λογιστική για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 

  1. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι.
  2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη.
  3. Ειδικώς οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν οριστικά και νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

  1. Προϋπηρεσία 1-3 έτη τουλάχιστον σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομική εταιρία. Θα αξιολογηθεί θετικά η προϋπηρεσία στο χώρο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης κινδύνων.
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οικονομική/χρηματοοικονομική κατεύθυνση.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι:

  • Oφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα),
  • Υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στο νέο Τραπεζικό Κατάστημα επί της οδού Κασσάνδρου 23 στην Κατερίνη, με την οποία να δηλώνεται ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

(ώρα Ελλάδος 10:00).

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Παρασκευή 30/12/2016, ώρα 14:30

 

Η επιλογή θα γίνει από την Τράπεζα, από τον Γενικό Διευθυντή και την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού.

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν επικρατέστεροι κατά την προκαταρκτική διαδικασία θα κληθούν να προσκομίσουν στη Γενική Διεύθυνση της Τράπεζας τα παρακάτω δικαιολογητικά προς έλεγχο:

  1. Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών και, προκειμένου περί αλλοδαπών τίτλων σπουδών, επίσημες μεταφράσεις τους στην ελληνική γλώσσα,
  2. Πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους κατόχους τίτλων σπουδών του εξωτερικού,
  3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της ασφαλισμένης εργασιακής προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (συμβάσεις, δελτία/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κτλ.).

 

Μετά τον έλεγχο, οι υποψήφιοι που έχουν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κληθούν σε συνέντευξη.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 23510 30996, 79087, καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 12:00).

Basic Logo Pieria Bank - MIKRO

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 23, ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σε νέο κτίριο επί της οδού Κασσάνδρου 23, στην Κατερίνη, μετακόμισε το κεντρικό κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας. Η αλλαγή χώρου αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Τράπεζα, καθώς σηματοδοτεί μια νέα εποχή με πελατοκεντρικό πρόσημο.

 

Από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου η Τράπεζα της Πιερίας άλλαξε έδρα, λογότυπο και χρώμα. Η διοίκηση και τα στελέχη της, υποδέχονται τους πολίτες της Πιερίας σε ένα μοντέρνο τριώροφο Τραπεζικό Κατάστημα 600τ.μ., άνετο, λειτουργικό και εύκολα προσβάσιμο στο κοινό.

 

Με κεντρικό σύνθημα «Δυνατή με τη Δύναμή σας», η Τράπεζα συνεχίζει με αισιοδοξία το έργο προσφοράς στην τοπική κοινωνία: Δίνει λύσεις, Ανοίγει δρόμους, στέκεται αρωγός στα τοπικά αναπτυξιακά εγχειρήματα.

 

Στην Τράπεζά μας  κερδίζουμε όλοι.

 

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 7:30 – 14:30

 

Θα μας βρείτε: Κασσάνδρου 23, Κατερίνη

                           Τηλέφωνα: 23510309967

Website: www.pieriabank.gr

Facebook: Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας

Πιστή στη δέσμευσή της για άμεση εξυπηρέτηση, η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας

προχωρά στη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου ΑΤΜ στην Πιερία.

Το νέο ΑΤΜ τοποθετήθηκε στο Δ.Δ. Κονταριώτισσας, το οποίο εξυπηρετεί επίσης τα Δ.Δ. Βροντούς, Άγιου Σπυρίδωνα, Δίου, Καρίτσας και Νέας Εφέσου, καθώς και κάθε άλλο πελάτη από την ευρύτερη περιοχή.

Η Εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας του ΑΤΜ στην Κονταριώτισσα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, ώρα 18:30, στο πρώην Δημαρχείο. Η Διοίκηση και τα στελέχη της Τράπεζας θα βρίσκονται εκεί για να ενημερώσουν και να συνομιλήσουν με τους πολίτες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα ακολουθήσει κέρασμα.

WEB BANNER3 - EGKAINIA

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας πραγματοποίησε ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ιωάννης Μουρμούρας, το πρωί της Δευτέρας 7 Νοεμβρίου.

bank01

Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας κ. Νικόλαος Μηλιώτης και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κ.κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης, Κωνσταντίνος Ζησόπουλος, Νικόλαος Χουσουρίδης, Μαρίνος Αγγλέζης, Γεώργιος Μελετλίδης και Βασίλειος Ιωαννίδης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Μπασδάνης είχαν τη μοναδική ευκαιρία να συζητήσουν με τον κ. Μουρμούρα για την πορεία και το ρόλο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας.

bank02

Ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος εξέφρασε τη στήριξή του στο νέο δυναμικό της ξεκίνημα. Δήλωσε ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι νευραλγικό κομμάτι της οικονομίας και σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον της χώρας, αφού η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υποστηρίζουν.

bank03

Ιδιαίτερη μνεία στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας έκανε ο κ. Μουρμούρας τονίζοντας ότι η αμεσότητα των σχέσεων μεταξύ Τράπεζας και Πιερικού λαού, η παροχή υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία όπως η έκδοση εγγυητικών επιστολών, τη διαφοροποιούν και την αναδεικνύουν σε μοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Ο κ. Μουρμούρας προχώρησε σε συμβουλές για τη βελτίωση της Τράπεζας και αναφέρθηκε στον οραματισμό που αναπτύσσεται για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α 50/1.4.2016)  «Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέ­σων  ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα», η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙ­ΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π.Ε. ανακοινώνει τη σχετική πληροφόρηση στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ,

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6  ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4374/2016)

PINAKAS 3o TRIMINO 2016

Σημείωση:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών καταβλήθηκαν, σε συμμόρφωση με το ισχύον νο­μοθετικό, φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο, επιπρόσθετα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για Φ.Π.Α, συνολικού ποσού € 1.142,40

Τους εκπροσώπους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας υποδέχθηκε στο γραφείο του, το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης.

Ο Πρόεδρος της Πιερικής Τράπεζας Νικόλαος Μηλιώτης συνοδευόμενος από τον Ταμία Κωνσταντίνο Ζησόπουλο, το μέλος του ΔΣ Γιώργο Μελετλίδη και τον Γενικό Διευθυντή Νικόλαο Μπασδάνη επισκέφθηκαν τη δημοτική αρχή προκειμένου να ενημερώσουν για την θετική πορεία της Τράπεζας και να ευχαριστήσουν προσωπικώς τον Δήμαρχο για την έμπρακτη και πολύπλευρη στήριξή του.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, επίσης, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΠΑΠ) του Δήμου Θόδωρος Παυλίδης και ο Γ. Γραμματέας Βαλάντης Θεοδώρου.

Σ. Χιονίδης: «Είμαστε έμπρακτα δίπλα στην Τράπεζά μας»

«Αναγνωρίζοντας την τεράστια συμβολή της Τράπεζας στην τοπική οικονομία αλλά και ακόμη περισσότερο τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει ως κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης στην Πιερία επιλέξαμε και τη στηρίζουμε στην πράξη. Ένας οικονομικός θεσμός όπως εσείς μόνο θετικά οφέλη μπορεί να έχει για τον τόπο. Στην πιο κρίσιμη εποχή που διανύουμε, εσείς ανοίγετε τις πόρτες σας σε κάθε πολίτη και προσπαθείτε να απαντήσετε σε κάθε ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δεδομένη η συνεργασία του Δήμου με την Τράπεζα της Πιερίας σε όλους τους τομείς όπου αυτή είναι εφικτή. Χρειάζεται θέληση για συνεργασία. Από εκεί ξεκινάμε. Πιστεύουμε στην Τράπεζα της Πιερίας και εμπιστευόμαστε ότι είστε δίπλα σε κάθε αδύναμη οικονομική ομάδα και στα αναπτυξιακά εγχειρήματα του τόπου μας. Για να πετύχουμε ανάπτυξη χρειάζονται συνέργειες και τόλμη. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας για τα θετικά αποτελέσματα που ήδη μετράτε. Είμαστε δίπλα σας, έμπρακτα, σε μια συνεργασία με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον τόπο», τόνισε ο Δήμαρχος Κατερίνης. 

Ν. Μηλιώτης: «Αυξητική και συνεχής η στήριξη του Δήμου προς την Τράπεζα»

«Δήμαρχε δεν έχω παρά να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την έμπρακτη στήριξή σας προς την Τράπεζα της Πιερίας. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω γιατί η στήριξή σας εκτός από συνεχόμενη, είναι και αυξανόμενη δείχνοντας ότι αναγνωρίζετε το ρόλο της Τράπεζας στην τοπική ανάπτυξη. Ακολουθώντας το παράδειγμά σας και πολλοί άλλοι τοπικοί φορείς μας εμπιστεύτηκαν. Έτσι, η Τράπεζα πέτυχε μετά από πολύ καιρό να έχει κερδοφορία περνώντας σε μια νέα ιδιαίτερα αισιόδοξη εποχή. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Αύξησης του Συνεταιριστικού μας Κεφαλαίου, όμως καθημερινά έρχονται και εγγράφονται νέα μέλη και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να θέτουμε νέους μεγαλύτερους στόχους και οραματισμούς με τελικό αποδέκτη την κοινωνία μας. Εκφράζω εκ μέρους όλου του διοικητικού μας συμβουλίου την πεποίθηση ότι η αγαστή μας συνεργασία θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε πολλούς άλλους τομείς», σημείωσε ο Πρόεδρος της Τράπεζας κ. Μηλιώτης.

 Κ. Ζησόπουλος

Τη βαρύνουσα σημασία της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κατερίνης  και Τράπεζας υπογράμμισε ο Ταμίας του ΔΣ της Τράπεζας Κ. Ζησόπουλος: «Ο Δήμος Κατερίνης είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας. Βασικός και στρατηγικός συνεργάτης. Η διοίκηση της Τράπεζας το αναγνωρίζει αυτό. Σήμερα βρισκόμαστε στο Δήμο μετά από ένα χρονικό διάστημα εννέα μηνών όπου δώσαμε μεγάλη μάχη για να κερδίσουμε το στοίχημα της κερδοφορίας μέσα σ’ ένα εχθρικό και αβέβαιο περιβάλλον. Είμαστε πλέον πιο αισιόδοξοι από ποτέ. Φορείς και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο μήνυμά μας και αναγνώρισαν την αξία και την τεράστια σημασία η Πιερία να έχει την Τράπεζά της. Μπαίνουμε με αξιώσεις σε μια νέα εποχή και τα αλλάζουμε όλα στοχεύοντας σ’ ένα καλύτερο αύριο για την Τράπεζα και για τον τόπο. Σας ευχαριστούμε για την καθοριστική συμβολή σας».

Γ. Μελετλίδης

«Ο Δήμος Κατερίνης στάθηκε μπροστάρης στη στήριξη της Τράπεζας σε μια αβέβαιη εποχή. Καθημερινά με εργασία και μεθοδικότητα κερδίζουμε έδαφος. Η μεταξύ μας συνεργασία μόνο θετικά αποτελέσματα έχει για τον τόπο και τους πολίτες. Σας συγχαίρω που το αναγνωρίζετε και ενεργείτε υπέρ της ισχυροποίησης της Πιερίας», δήλωσε το μέλος της Τράπεζας κ. Μελετλίδης.

 

Ν. Μπασδάνης

Ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Νικόλαος Μπασδάνης

ενημέρωσε ότι η Τράπεζα απέκτησε ένα νέο χώρο πιο φιλικό και προσβάσιμο στο κοινό: «Βήμα – βήμα βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον κάθε Πιεριέα. Ο ρόλος μας πλέον είναι πιο αναγνωρίσιμος. Αυτό μας λένε οι πολίτες καθημερινά. Η μετεγκατάστασή μας απαντά στην ανάγκη για λειτουργικότητα και αμεσότητα. Συνεχίζουμε με αισιοδοξία και διάθεση να προσφέρουμε τα μέγιστα στην Πιερία».

Τέλος, ο Δήμαρχος Κατερίνης προχωρώντας σε μια πράξη συμβολισμού χάρισε στον κ. Μηλιώτη ένα ρόδι ευχόμενος καλή επιτυχία στο έργο της Τράπεζας.

 

 

 

Συνάντηση με τη διοίκηση της Τράπεζας πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 17 Οκτωβρίου ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Πιερία Χαρίλαος Τζαμακλής. Κατόπιν, προχώρησε σε αγορά σημαντικού αριθμού συνεταιριστικών μεριδίων δείχνοντας στην πράξη την εμπιστοσύνη του στην τοπική Τράπεζα και το ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομία της Πιερίας.

Τον βουλευτή υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Τράπεζας Νικόλαος Μηλιώτης, το Εκτ. Μέλος του ΔΣ Νικόλαος Χουσουρίδης και ο Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Μπασδάνης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα οικονομίας και κυβερνητικών χειρισμών με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι απαιτείται πολιτική σταθερότητα και ενίσχυση της ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Χ. Τζαμακλής: «Εμπιστεύομαι και στηρίζω την Τράπεζά μας»

«Παρακολουθώ τη διαδρομή σας ιδιαίτερα τους τελευταίους εννέα μήνες. Πραγματικά δίνετε μεγάλο αγώνα για να έχουμε εδώ στην Πιερία ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι δίπλα στον κάθε Πιεριέα και αποτελεί μοχλό στήριξης και ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Διανύουμε μια περίοδο ιδιαίτερων προκλήσεων και δυσχερειών, αλλά παρ’ όλα αυτά εσείς επιλέξατε την εξωστρέφεια. Σας συγχαίρω γιατί πετύχατε να κάνατε τους Πιεριείς κοινωνούς του μηνύματός σας για κοινή πορεία και αλληλοϋποστήριξη. Εκλάβετε τη σημερινή μου παρουσία ως δείγμα εμπιστοσύνης στην Τράπεζα και αναγνώρισης του έργου που προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Είμαι δίπλα σας και στηρίζω κάθε υγιή πρωτοβουλία και δίκαιο αίτημά σας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Βουλευτής.

Ν. Μηλιώτης: «Οι μάχες κερδίζονται. Επανακάμπτουμε μετά από αρκετά χρόνια σε κερδοφορία»

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας αναφέρθηκε στον καθημερινό αγώνα της διοίκησης και των στελεχών ενάντια στα προβλήματα που γεννά η οικονομική κρίση: «Εάν αλλάξει το οικονομικό κλίμα θα πάμε όλοι  πολύ καλύτερα. Παρά τις αντιξοότητες, εμείς αλλάζουμε βήμα – βήμα προς το καλύτερο. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη πετύχει σε πολλά επίπεδα. Μας συγκίνησε ιδιαίτερα η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμά μας να γίνουν μέλη της Τράπεζας. Έχουμε εκατοντάδες νέα μέλη και παρ’ όλο που ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Αύξησης Συνεταιριστικού Κεφαλαίου καθημερινά έρχονται και εγγράφονται νέα μέλη. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πετύχαμε να έχουμε θετικό πρόσημο. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Ο κόσμος πιστεύει σε εμάς. Όλα αυτά γίνονται με τις δικές μας δυνάμεις. Θα θέλαμε, όμως, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση με τις υπόλοιπες ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία στην Τράπεζα και για την ψήφο εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μας».

Από την πλευρά του, το Εκτ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Χουσουρίδης Νικόλαος ανέπτυξε τους τρόπους με τους οποίους τόσο ο κ. Τζαμακλής όσο και άλλοι βουλευτές ανεξαρτήτως κομμάτων μπορούν να ενισχύσουν τις δράσεις συνεργειών συνεταιριστικών τραπεζών δίχως να διασαλευθούν οι ισορροπίες του συστήματος. Επεσήμανε δε την ανάγκη για καταπολέμηση της έλλειψης ρευστότητας, η οποία θα γίνει πράξη μόνο αν ο κόσμος εμπιστευτεί ξανά τις τράπεζες και σταματήσει η σεναριολογία.

Τέλος,  ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Νικόλαος Μπασδάνης

ενημέρωσε ότι η Τράπεζα σύντομα θα μετεγκατασταθεί σε νέο χώρο:

«Αλλάζουμε τα πάντα. Πηγαίνουμε σ’ ένα πιο ανοιχτό και φιλικό περιβάλλον. Η πρόσβαση για τον κόσμο θα είναι πιο εύκολη. Είμαστε δίπλα στους Πιεριείς και αυτό πλέον γίνεται αντιληπτό σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η Τράπεζα έχει την ιδιαιτερότητα να στηρίζεται και να στηρίζει αυτόν τον τόπο. Οι συντοπίτες μας έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν το προνόμιο να έχουν τη δική τους τράπεζα και συμμετέχουν αυξάνοντας τη δυναμική της».

Τους όρους μια νέας, εποικοδομητικής, συνεργασίας στη βάση της αλληλοϋποστήριξης έθεσαν Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας και Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου.

Την Τράπεζα επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης 29 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος του ΟΡΦΕΟ Γρηγόρης Παπαχρήστος συνοδευόμενος από τον συνεργάτη του κ. Μανωλόπουλο όπου πραγματοποίησαν συνάντηση με το Εκτ. Μέλος του ΔΣ της Τράπεζας Νικόλαο Χουσουρίδη και τον Γενικό Διευθυντή Νικόλαο Μπασδάνη. Οι δυο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σε θέματα οικονομίας και τοπικής ανάπτυξης, αναφέρθηκαν στις προοπτικές του δίπολου πολιτισμός – τουρισμός και εξέτασαν τους τομείς όπου μπορεί να αναπτυχθεί συνεργασία με κοινό όφελος. Οι εκπρόσωποι του ΟΡΦΕΟ προχώρησαν και σε αγορά μερίδων της Τράπεζας.

Γρ. Παπαχρήστος: «Συνεργαζόμαστε με στόχο να ενδυναμώσουμε τη λειτουργία μας και να στηρίξουμε την τοπική ανάπτυξη»

«Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα και τον τόπο μας, δύο σημαντικοί φορείς της Πιερίας, όπως είναι ο Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου και η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας, ξεκινούν σήμερα μια εποικοδομητική συνεργασία, προκειμένου να ενδυναμώσουν τη λειτουργία τους και συγχρόνως να συμβάλουν ο καθένας από την πλευρά του, στην ανάπτυξη του τόπου τους.

Η Πιερία παρά τις δυσκολίες των καιρών, μπορεί να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες που διαθέτει και να δημιουργήσει ευνοϊκές προοπτικές για το μέλλον της. Αυτό για να συμβεί προϋποθέτει τη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη όλων των φορέων της.

Ο ΟΡΦΕΟ πιστός υποστηρικτής της αντίληψης αυτής, προχωρά σήμερα στη συνεργασία με ένα ακόμα σημαντικό φορέα, όπως είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας.

Συγχαίρουμε τη διοίκηση και τα στελέχη της τοπικής μας τράπεζας για την σημαντική τους συνεισφορά στην οικονομία του τόπου μας και τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή και ουσιαστική συνεργασία με τον οργανισμό μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΡΦΕΟ.

Ν. Χουσουρίδης: «Προχωράμε σε μια καινούργια αρχή εποικοδομητικής αμοιβαίας συνεργασίας με τον ΟΡΦΕΟ»

Το Εκτ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαος Χουσουρίδης σημείωσε ότι για δύο πυλώνες της οικονομίας και του πολιτισμού που αλληλεπιδρούν, ισχύει το «ότι είναι κακό για το μελίσσι είναι κακό και για τη μέλισσα».

Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο κ. Γρηγόρη Παπαχρήστο, τα μέλη Δ.Σ. του ΟΡΦΕΟ και τον συνεργάτη τους κ. Μανωλόπουλο για την πολύ καλή συνεννόηση στο χρονικό αυτό διάστημα όπου Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας και Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου μπήκαν σε κοινά μονοπάτια συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης.

Συνεχάρη τη διοίκηση του ΟΡΦΕΟ για την πολύ έξυπνη στρατηγική των τιμώμενων χωρών που δημιουργεί παράπλευρα οφέλη στον τουρισμό της περιοχής και ευχήθηκε καλή δύναμη καθώς για να διεκπεραιωθεί ένα Φεστιβάλ με περισσότερες από 40 παραστάσεις σε μία καλοκαιρινή σαιζόν απαιτείται ετήσια προετοιμασία και το να βρεθεί κανείς αντιμέτωπος όχι μόνο με την οικονομική δυσχέρεια των πολιτών, αλλά και με αστάθμητους παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες. Τόνισε τέλος ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι τυχόν παραλείψεις του παρελθόντος αφήνονται στην άκρη και συντελείται σήμερα μια καινούργια αρχή εποικοδομητικής αμοιβαίας συνεργασίας. 

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Νικόλαος Μπασδάνης έδωσε τις κατευθύνσεις της συνεργασίας με τραπεζικούς όρους και σημείωσε: «είναι κέρδος για την Πιερία και την τοπική ανάπτυξη η συνεργασία μας με έναν από τους πιο δυναμικούς φορείς του πολιτισμού στην Πιερία. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για μια ουσιαστική συνεργασία λειτουργώντας με ευελιξία, διορατικότητα και προπαντός ειλικρίνεια».

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας στα πλαίσια της εναρμόνισης με τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες της που είναι δανειοδοτούμενοι και διατηρούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των συμβάσεων που είχαν συμφωνήσει την Τράπεζα , να τα ρυθμίσουν, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με νέους όρους δανειοδότησης.

Παρακάτω παραθέτονται τόσο ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και η σχετική πράξη.

Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος

Πράξη 42 της Τράπεζας της Ελλάδος

• Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες DOC | PDF

• Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων DOC | PDF

• Τ.Ε.Υ.Π. για Επιχειρήσεις XLS | PDF

• ΤΥ.Κ.Ο.Π. Φυσικών Προσώπων XLS | PDF