ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α” ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

Ανακοίνωση άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.4374/2016

 

 

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α 50/1.4.2016)  «Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέ­σων  ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα», η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙ­ΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π.Ε. ανακοινώνει τη σχετική πληροφόρηση στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ,

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6  ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4374/2016)

 

Επωνυμία επιχείρησης Καθαρό Ποσό Πληρω­μής κατά το Α΄ τρίμη­νο 2016 (σε €)
ΑΝΑΔΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 425,21
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 600,00
ΤΣΙΟΥΠΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 200,00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 25,00
ΔΕΡΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.250,21
       
       
       
       
       
         

 

Σημείωση:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών καταβλήθηκαν, σε συμμόρφωση με το ισχύον νο­μοθετικό, φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο, επιπρόσθετα ποσά τα οποία αφορούσαν σε πληρωμές για Φ.Π.Α, συνολικού ποσού € 517,50

 Αφήστε μια απάντηση

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ