ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ” ΣΥΝ.Π.Ε

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ :  761/2017         

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 25-06-2017 με αριθμό πρακτικού Δ.Σ. 430 και σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, άρθρα 17, 18, 19, 20, καλούνται τα μέλη της σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 5η Ιουλίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7:30μ.μ, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης επί της οδού Αγίας Λαύρας 24, για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών (Συνεταίρων).
  2. 2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2016 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την λήξασα διαχειριστική χρήση 01-01-2016 έως 31-12-2016.
  3. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2017.
  4. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σχετικά με τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για την χρήση 2016.
  5. 5. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας – Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή του για τη χρήση 2017.
  6. 6. Έγκριση διαγραφής μελών.
  7. 7. Έγκριση νέου λογοτύπου Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας
  8. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  9. Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την 12-07-2017 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την 19-07-2017 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από την συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 & 6 έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν όλοι οι συνέταιροι Αυτοπροσώπως.

Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση δια των Νομίμων εκπροσώπων ή με αντιπρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά του.

 

Κατερίνη, 25-06-2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μηλιώτης

 

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών που δημιουργείται συνήθως από την ματαίωση λόγω έλλειψης απαρτίας στις 2 πρώτες ημερομηνίες, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει απευθείας την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 7:30 μ.μ στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης («Εργατικό Κέντρο») επί της οδού Αγίας Λαύρας 24

 Αφήστε μια απάντηση

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ