ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ” ΣΥΝ.Π.Ε

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 16-11-2017 με αριθμό πρακτικού Δ.Σ. 438 και σύμφωνα με το καταστατικό της τράπεζας, άρθρα 17, 18, 19, 20, καλούνται τα μέλη της σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 29η Νοεμβρίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7:00μ.μ, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης επί της οδού Αγίας Λαύρας 24, για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών (Συνεταίρων).

2. Τροποποίηση Άρθρων του Καταστατικού του Πιστωτικού Ιδρύματος Περιορισμένης Ευθύνης υπό την μορφή Πιστωτικού Συνεταιρισμού του Ν.1667/1986, όπως ισχύει από τις 22/12/2015 με την απόφαση της επιτροπής πιστωτικών και ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη συνεδρίασή της με αριθμό 174/21-12-2015 (και τις προηγούμενες αποφάσεις με αριθμό 113/4-6-2014 και 121/30-10-2014).

Διερεύνηση αναπτυξιακής προοπτικής συγχώνευσης με άλλη συνεταιριστική τράπεζα και έγκριση των διαδικασιών και των όρων συγχώνευσης με σκοπό την ανάπτυξη νέας άδειας πιστωτικού ιδρύματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την 06-12-2017 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και σε περίπτωση πάλι μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την 13-12-2017 την ίδια ώρα και ημέρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από την συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 & 6 έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν όλοι οι συνέταιροι Αυτοπροσώπως.

Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση δια των Νομίμων εκπροσώπων ή με αντιπρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου ή εγγράφου που αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά του.

 

Κατερίνη, 17-11-2017

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μηλιώτης

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών που δημιουργείται συνήθως από την ματαίωση λόγω έλλειψης απαρτίας στις 2 πρώτες ημερομηνίες, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει απευθείας την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00  

στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης επί της οδού Αγίας Λαύρας 24Αφήστε μια απάντηση

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ